Publications

Name TANIMOTO Naoko

Seq No

9

Title

History of Graphic Design

Single/Multiple Authorship

---

Publisher

Tankosha

Page

43-53

Year/Month

199603

Editor/Coauthor(s)

Written by P.B. Meggs, supervised translation representative; ○ Haruhiko Fujita, Kiyoshi Tanabe, Katsuhiko Nakanishi, Seishi Namiki, Naoko Tanimoto, Noriko Kobayashi, Hiromi Mizushima, Yuko Nakama, Yuko Takahashi, Akiko Shimohama, Yukitoshi Hosono, Hiroshi Sato , Kyoichi Kanamura, Kiyoshi Hanyu, Miki Imai, Maki Tsuchida, Toshio Takeuchi, Mika Nishimura, Koichi Tsukada, Toru Yabu, Yoshinori Amagai, Yasuhiro Kato, Hisahiro Ihara, Tetsuhiro Seki, Ryusuke Ito, Kaori Mori.

Summary

"Chapter 4 Alphabet" (pp.43-53). Translated chapters on the origin of the alphabet, Cretan pictograms, the Phoenician alphabet, the Greek alphabet, and the formation and characteristics of the Latin alphabet.